Tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.
11608 Lượt xem


 

1. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (click tải về). 


 

2. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (click tải về).


 

3. Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ  (click tải về).


 

4. Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên (click tải về).


 

5. Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình Tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 (click tải về).


 

6. Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (click tải về).


 

7. Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 (click tải về).


 

8. Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (click tải về).


 

9. Kế hoạch số 1215/KH-UBND ngày 22/05/2018 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (click tải về).


 

10. Công văn số 1216/UBND-KTTC ngày 22/05/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (click tải về).


 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang